Kurz bude rozdělen do pěti tematických bloků. Každý blok je zaměřen na teoretické a následně praktické dovednosti, cílem každého bloku je osvojení si těchto dovedností a postupů. Práce v blocích není zaměřena na předávání znalostí, ale dovedností, které umožní každému účastníkovi rozvíjet vlastní postupy a nápady. Koncepce kurzu podporuje pochopení principu - tedy jaký cíl požadujeme a jak se k němu efektivně a časově nenáročně dostat.

Východiskem kurzu je otázka po metodologické efektivnosti vlastní výuky. Jak a proč zapojit počítač do přípravy a následně v samotné hodině. Co mohou připravit žáci, co připraví učitel a kde se dané objekty protnou. Jak ušetříme čas, jak dosáhneme motivace nejen pro žáky, ale i pro vlastní práci. Vlastní práce v blocích má podobu hledání účelné práce s ICT technologiemi v přípravě a výuce. Účastníci ovlivňují směřování kurzu svými požadavky na osvojení si konkrétních postupů či softwarových aplikací podle typu aktivit ve výuce. Inspirací pro účastníky bude např. Katalog vzdělávacích aktivit společenskovědních předmětů.

(viz http://www.spomocnik.cz/pub/SocStudLAT_CZ.pdf)

Garantem kurzu je Mgr. Martin Vonášek.

Účastníci se dozvědí základní informace o strategii marketingového řízení školy, zejména ve vztahu k budoucím žákům školy, vyzkouší si některé postupy využívané v PR, zvládnou tvorbu prezentačního videa školy, v rámci praktických ukázek se naučí jak mají školu dobře prezentovat její webové stránky. Aplikují SWOT analýzu, aktivně využívají různé formy komunikace k cílové skupině, pracují s prezentačními programy MS PowerPoint 2013 a Prezi prezentace.