Prostředkem k rozvoji kompetencí žáka může být vhodný výukový (digitální) materiál dobře zasazený do výuky. Tento kurz realizovaný jako blended learning odpovídá na otázky:

 • Jaké výukové objekty jsou efektivní?
 • Kde je najdete?
 • Jak je ve výuce použít?

Aby mohli účastníci sami vytvářet výukové objekty a sdílet je, dozvědí se kde, jak a za jakých podmínek je to možné.

Odbornými garanty v kurzu podle jednotlivých předmětů jsou Mgr. Eva Bartoňová (M), Mgr. Iveta Bulawová (CH), Mgr. Jana Lorber (ČJ, NJ), Mgr. Martina Lubojacká (Bi), Mgr. Andrea Rušarová (AJ), PhDr. Jan Valeček (AJ) a PaedDr. Jana Vejpustková (F).

Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky efektivně používat moderní typy počítačů (chromebooky) založených na online pracovním prostředí a na cloudových či virtualizačních technologiích. Účastníci budou umět nejen pracovat s chromebookem, ale hlavně se naučí aktivně využívat a v pedagogické praxi efektivně používat moderní online kancelářské a vzdělávací technologie tak, aby se sdílené online pracovní a vzdělávací prostředí stalo jejich hlavním technologickým prostředkem ve výchovně vzdělávacím procesu.

Absolventi vzdělávacího programu se naučí:

 • Ovládat a konfigurovat Chromebook
 • Pracovat s Chromebookem v online a offline režimu
 • Aktivně používat online kancelářské aplikace v pedagogické praxi
 • Efektivně využívat online výukové zdroje s důrazem na jejich vyhledávání
 • Komunikovat pomocí videohovorů Hangouts včetně sdílení souborů a pracovní plochy

Vzdělávací program je určen pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Je zaměřen na vysvětlení a pochopení práce v online prostředí s využitím moderních, online zaměřených počítačů (chromebooků). Účastníci se naučí nejen ovládat a konfigurovat chromebooky, ale hlavně pracovat v online prostředí zaměřeném na efektivní a účinnou práci, spolupráci a sdílení informací, a to jak z pohledu "učitel - učitel", tak i "učitel - žák".

Na chromeboocích se rovněž naučí aktivně používat online vzdělávací materiály a multimediální obsah a dokáží jej na internetu efektivně vyhledávat. Osvojí si rovněž nabídku online vzdělávacích aplikací, které si mohou snadno nainstalovat do svého počítače.

Protože nedílnou součástí moderního vzdělávání jsou také videokoference, součástí vzdělávací akce bude zvládnutí této problematiky - posluchači se naučí vytvářet videokonference, připojovat do ní další účastníky, sdílet soubory a hlavně využívat tyto možnosti v pedagogické praxi (např. zkoušení dlouhodobě nemocných žáků).

Všechny prakticé dovednosti budou založeny na modelových situacích školního prostředí a budou uplatnitelné také u konkurenčních platforem.

Součástí kurzu je i e-learningová část, ve které účastníci formou videokonferencí Hangouts mohou konzultovat vlastní postřehy z aktivního využívání online prostředí či vyřešit problémy s používáním tohoto prostředí na jejich pracovištích.

Garantem kurzu je Mgr. Radovan Jansa.

Kurz je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s iPadem zejména jako s účinným nástrojem učitele pro efektivnější vedení hodiny. Naučí se využívat existující vzdělávací obsah vytvořený speciálně pro iPad a také základní postupy, jak iPad naplnit vlastním výukovým materiálem a jak jej využít při práci se žáky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro integraci iPadu do stávající školní infrastruktury.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi využití tabletu iPad v podmínkách českého školství. Akce je zaměřena na přímou práci účastníků s tabletem, na schopnost využít stávajících aplikací a výukových zdrojů ve výuce a dále na přípravu učebních materiálů optimalizovaných pro iPad. Po absolvování kurzu bude účastník schopen využít iPad jako účinný prezentační nástroj učitele. Seznámí se také s modelem nasazení iPadu 1:1 pro žáky.

Garantem kurzu je Mgr. Libor Klubal.

Cílem vzdělávacího programu je pomoct účastnkům se dobře orientovat ve Windows 8 a sblížit se s novými technologiemi, které tento systém využívá. Účastníci se naučí jednoduše zálohovat soubory pomocí nástroje File History a zvládnou práci s přepracovaným programem Windows Explorer a jeho funkcemi jako je Ribbon bar, vylepšené možnosti kopírování a další. Seznámení se jak sdílet soubory se svými kolegy, či žáky.

Účastníci:

 • se dozvědí základní informace o operačním systému Windows 8
 • v rámci praktických ukázek se naučí systém ovládat a vyzkouší si jeho přednosti - jedná se zejména o práci s okny, hlavním panelem, vyhledávání, organizaci dokumentů a aplikací a využití nového grafického prostředí tzv. Metro style interface, nastavení motivů, používání nejužitečnějších výchozích aplikací,
 • naučí se používat novou technologii IT Cloud pomocí OneDrive

Tento prezenční vzdělávací program je určen jak pro uživatele starších verzí operačního systému Windows, tak pro všechny, kteří se chtějí dozvědět o nejužitečnějších funkcích v tomto systému. Jeho základní charakteristikou je zaměření na funkcionality, které mohou být velmi efektivně a smysluplně využity jak pro vlastní činnost učitele, tak pro práci se žáky.

Garanty kurzu jsou Mgr. Zdeněk Matúš, Ing. Lenka Satková a Ing. Dagmar Vítková.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi využití tabletu v podmínkách českého školství. Akce je zaměřena na přímou práci účastníků s tabletem, na schopnost využít stávajících aplikací a výukových zdrojů ve výuce a dále na přípravu učebních materiálů optimalizovaných pro daný typ tabletu. Po absolvování kurzu bude účastník schopen využít tablet jako účinný prezentační nástroj učitele. Seznámí se také s modelem nasazení tabletu 1:1 pro žáky.

Vzdělávací program přináší účastníkům možnost začít aktivně využívat tablet a jeho vzdělávací funkce ve výuce. Program je sestaven přímo na míru podmínkám českých škol. Je zaměřen na využití tabletu jako nnástroje učitele a na využití existujícícho výukového obsahu. Část kurzu je také věnována možnostem napojení tabletu na školní infrastrukturu, propojení s cloudovými úložišti a možnosti využití materiálů původně vytvořených pro stolní PC.

Garantem kurzu je Mgr. Martin Vonášek

Vzdělávací program je zaměřen na otevřenou platformu Windows a je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s tabletem zejména jako s účinným nástrojem učitele pro efektivnější vedení hodiny. Účastníci se naučí využívat existující vzdělávací obsah vytvořený platformu Windows a také základní postupy, jak tablet naplnit vlastním výukovým materiálem a jak jej využít při práci se žáky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro integraci tabletu do stávající školní infrastruktury.

Účastníci si s sebou přinesou vlastní tablet s platformou Windows.

Garantem kurzu je Ing. Zdeněk Matúš.