Kurz motivuje pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ k aktivnímu využití tabletu nebo dotykového NTB ve vzdělávacím procesu. Po absolvování akce by měl být uchazeč schopen pracovat s interaktivními nástroji (tablet, dotykový NTB), vytvářet interaktivní prezentace, vkládat a provádět základní úpravy videa a zvuku, pracovat s dynamickými přechody. Vytvářet z prezentace zajímavé tištěné nebo digitální výstupy pro práci s dětmi a žáky ve výuce i mimo ni. Tyto výstupy sdílet a dodržovat pravidla licence CC.

Anotace kurzu

Využívání ICT je aktuální jak na základních školách, tak v mateřských školách, jejichž ICT vybavení se postupně zvyšuje. Také v rámci RVP je vytvořen samostatný předmět Informatika popř. Základy informatiky. Žáci tedy získávají základní dovednosti s prací na počítači a tyto dovednosti lze využít pro začleňování výukových programů do jednotlivých předmětů. Posluchači se seznámí s výukovým
softwarem vhodným pro výuku
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s ukázkami některých programů pro matematiku, jazyk
český, přírodní vědy, společenské vědy. Seznámí se s možnostmi využití
dotykových zařízení specificky pro danou oblast vzdělávání.

Anotace kurzu

Vzdělávací program je určen pro začátečníky a pro ty zájemce, kteří interaktivní tabuli na pracovišti nevlastní a chtěli by si ověřit nové možnosti moderní výuky s využitím ICT. Práce s interaktivní tabulí je zaměřena na děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V kurzu je zdůrazněna individualizace výuky, kterou těmito prostředky může učitel ve výuce zajistit.

Anotace kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na úvod do práce s online nástroji pro výuku a je určen pro všechny zájemce o nové a moderní technologie. Nabídne seznámení s prostředím webináře a online služeb Google jako s účinným nástrojem pro efektivnější práci se žáky ve škole a v době mimo vyučování. Účastníci zvládnou základní postupy, jak tyto nástroje využít při přípravě online výuky. Po technické stránce se dozví vše potřebné pro získání a instalaci vhodných aplikací vč. licenčních podmínek.

Garantem kurzu je ing. Jiří Sumbal

Anotace kurzu

Vzdělávací program je realizován formou tutorovaného blended learningu. Část probíhá prezenčně (10 h), část prostřednictvím tutorovaného e-learningu (10 h), ve kterém tutor reaguje na odpovědi studujících. Prezenční seminář kombinující několik forem a metod, jde především o metody informačně receptivní (výklad, přednáška), metodu heuristickou (řešení problémových úkolů), dále o diskuzi, skupinovou práci a brainstorming. V průběhu semináře bude využito množství videoukázek z prostředí českých a slovenských škol.

Anotace kurzu

Revoluce ve vzdělávání dětí mateřských, základních a speciálních škol.

Proč nová metoda?

  • Vtáhne do děje všechny děti.
  • Zapojí emocionální, racionální a dokonce i pohybovou složku.
  • Zlepší zábavnou formou fyzickou kondici dětí.
  • Trénuje motoriku a orientaci v prostoru.
  • Zajistí koncentraci dětí na výuku.
  • Poskytne učitelům nové materiály ve formě obrázků a zvuků.
  • Získáte nové výukové hodiny, které děti ovládají pohybem těla.

Učitelé by neměli pracovat tvrdě, ale chytře a otevřít se novým metodám výuky.

Anotace kurzu
 
Seminář rozšiřuje dovednosti učitele o práci s interaktivními nástroji. Zvládnete metodiku interaktivní výuky s použitím různých interaktivních prvků, budete mít prostor předat si praktické nápady, rady a sdílet interaktivní výukové materiály, vytvoříte si představu, jak lze zapojit žáky do tvorby interaktivních výukových materiálů a zvýšit tak jejich aktivní zapojení do vyučovací jednotky. Jako konkrétní výstup si odnesete hotový digitální učební materiál. Podmínkou absolvování semináře je absolvování celé prezenční části a zpracování úkolu.

Anotace kurzu

Interaktivní dataprojektor rozšiřuje možnosti interaktivní výuky. Můžete jej použít místo interaktivní tabule. Integruje činnost dvou zařízení (interaktivní tabule + dataprojektor) do zařízení jednoho (interaktivní dataprojektor). Pro promítání obrázků můžete dataprojektor použít i bez počítače, stačí, když si obrázky nahrajete na USB flash disk a ten připojíte k počítači. Interaktivitu dosáhnete přípravou vhodných digitálních pomůcek, které se v kurzu naučíte připravovat např. v aplikacích MS Office.

Anotace kurzu

Vzdělávací program rozšiřuje dovednosti učitelů používání nové verze softwaru SmartNotebook, práci s interaktivními nástroji a novými funkcemi tohoto softwaru. Doplní dovednosti učitelů o zvládnutí metodiky interaktivní výuky s použitím různých interaktivních prvků, umožní účastníkům předat si praktické nápady, rady a sdílet interaktivní výukové materiály. Učitel si vytvoří představu, jak lze zapojit žáky do tvorby interaktivních výukových materiálů a zvýšit tak jejich aktivní zapojení do vyučovací jednotky. Jako konkrétní výstup si odnáší hotový digitální učební materiál.

 

Garantem kurzu je Mgr. Martina Körberová

Anotace kurzu

Vzdělávací program rozšiřuje dovednosti učitelů používání nové verze softwaru SmartNotebook, práci s interaktivními nástroji a novými funkcemi tohoto softwaru. Doplní dovednosti učitelů o zvládnutí metodiky interaktivní výuky s použitím různých interaktivních prvků, umožní účastníkům předat si praktické nápady, rady a sdílet interaktivní výukové materiály. Učitel si vytvoří představu, jak lze zapojit žáky do tvorby interaktivních výukových materiálů a zvýšit tak jejich aktivní zapojení do vyučovací jednotky. Jako konkrétní výstup si odnáší hotový digitální učební materiál.

 

Garantem kurzu je Mgr. Martina Körberová