Vzdělávací program je zaměřen na popis parametrů měřící sady Pasco a dostupných sond, praktickém využívání aplikací poskytovaných programem Data studio, návrhy vhodně zvolených experimentů sloužících ke zatraktivnění výuky a laboratorních cvičení v hodinách biologie a přírodopise na ZŠ a SŠ.

Garantem kurzu pro chemickou a biologickou část je RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.a garantem kurzu pro fyzikální část Mgr. Vlastimil Charvát.